Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Lanova Ev Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. (Lanova Ankastre veya Şirket) olarak, ticari faaliyetlerimiz sürdürürken, başta Anayasa ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerin işlenmesine, korunmasına ve bu çerçevede diğer yükümlülüklerimizin yerine getirilmesine önem vermekteyiz.

 

 1. AMAÇ

İş bu politika, Lanova Ankastre tarafından; kişisel verilerin işlenmesi, kullanılması, aktarılması ile diğer yükümlülüklerin belirlenmesi ve ilgililerin bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

 

 1. KAPSAM

İş bu politika, Lanova Ankastre’nin çalışan ve çalışan adaylarını, hissedar ve yetkililerini, bayilerini, müşterilerini, iş ortaklarını ve tedarikçilerini, ziyaretçilerini ve Şirket ile ilişki içinde bulunan ve kişisel verileri işlenen diğer tüm gerçek kişileri kapsamaktadır.

 

 1. TANIMLAR

 

Kişisel veri                         : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

 

Özel nitelikli kişisel veri     : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriyi,

 

İlgili kişi                             : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

 

Kişisel veri işlenmesi         : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

 

Açık rıza                            : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

 

Veri sorumlusu                  : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 

Veri işleyen                        : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

 

Kurul                                 : Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu,

 

Kurum                               : Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu, ifade eder.

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKE VE ŞARTLAR

 

 1. Genel İlkeler

 

KVKK m.4 kapsamında; veri sorumlusu olan şirketimiz ve yetkilendirilen kişiler; kişisel verileri ancak KVKK’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işleyebilir ve kişisel verilerin işlenmesinde;

 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uymakla yükümlüdür.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

 

KVKK m.5 kapsamında; Lanova Ankastre ancak aşağıda belirtilen durumlarda kişisel verilerinizi açık rıza olmaksızın işleyebilir;

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Veri sahiplerinin özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, kanunda öngörülen haller dışında ilgili kişinin açık rızası gerekmektedir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 

 

 

 1. VERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

 

Lanova Ankastre, ticari faaliyetlerin yürütülmesi esnasında kişisel verilerinizi kanundan doğan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşmenin ifası ve bir hakkın tesisi için gerekli olması ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatleri sebebiyle işlemektedir. Bununla birlikte Şirketimizin genel veri işleme amaçları aşağıda sıralanmış olup her bir grup veriyi işleme amaçları detaylı şekilde VERBİS sisteminde kamuya açık şekilde kayıtlıdır;

 

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimi, iyileştirilmesi ve sürekliliği sağlanması
 • Mal ve hizmet üretim, alım, satım ve satış sonrası işlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan adayları ve stajyerlerin değerlendirilmesi,
 • Çalışanlar için yan haklar süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Sözleşmeler ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Lojistik ve taşınır mal güvenliğinin temini,
 • Pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri ve müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile acil durum yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yönetim, insan kaynakları, görevlendirme süreçlerinin planlanması,
 • Ücret politikasının yürütülmesi,
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerin takibi,
 • Bilgi güvenliği ve erişim yetkilerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini

 

 1. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ

 

 1. Aydınlatma Yükümlülüğü

 

KVKK m.10 kapsamında, veri sorumlusu olan şirketimiz ve yetkilendirilen kişiler; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında;

 

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • İlgili kişinin KVKK m.11’de sayılan hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

 

 

 1. Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler

 

KVKK m.12 kapsamında, veri sorumlusu olan şirketimiz ve yetkilendirilen kişiler;

 

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak,
 • Veri işleyenin bu yükümlülüklere uymasını sağlamak,
 • Şirket içinde KVKK hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,
 • Sözleşme süresi ve sonrasında işlenen kişisel verileri KVKK’ya aykırı kullanmamak ve başkasına açıklamamak,
 • İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirmekle yükümlüdür.

 

 1. Bilgilendirme Yükümlülüğü

 

KVKK m.11 kapsamında; veri sorumlusu olan Şirketimiz, ilgili kişinin (Veri Sahibinin);

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme veya silme, yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakları kapsamında bilgi/belge vermekle yükümlüdür.
 • Şirket, KVKK m.13 kapsamında ilgili kişinin kanunun uygulanması ile ilgili taleplerini, talebin niteliğine göre en geç 30 gün içinde mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere ücretsiz olarak sonuçlandırmakla yükümlüdür. Başvuruya ilişkin olarak;

 

Yasal sürenin başlayabilmesi için ilgili kişiler tarafından yapılan talepler yazılı veya Kurul’un belirlediği diğer yöntemlerle, veri sahibinin kimliğini teyit ve tevsik edici belgelerde eklenmek suretiyle veri sorumlusuna iletilmelidir.

İlgili kişi tarafından yapılacak başvuru sırasında ilgilinin hangi hakkını kullandığını açıkça belirtmesi ve varsa bilgi ve belgeleri ile dilekçe ile şirket adresimize (Şerif Ali Mah. Yukarı Dudullu Mevdudi Sok. No:31 P.K. 34775 Ümraniye/İstanbul) bizzat veya noter kanalıyla ulaştırması, Kep adresimiz lanova@hs01.kep.tr veya sistemimizde önceden kayıtlı mail adresi aracılığıyla e-posta adresimize info@lanova.com.tr iletmesi gerekmektedir.

İlgili kişi tarafından yapılan talepler veri sorumlusu temsilcisi tarafından kabul veya gerekçesi açıklanarak reddedilir ve yazılı veya elektronik ortamda cevap bildirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde Lanova Ankastre tarafından gereği yerine getirilir ve durumun Şirketimizin hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgili kişiye iade edilir. Kişisel verilerinin işlenmesi/ değiştirilmesi/ silinmesi talebine ilişkin bazı durumlarda hukuki yükümlülüklerden dolayı veya KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenmiş diğer nedenler doğrultusunda talebe olumlu yanıt verilmemektedir. Bu durumda verilecek ret cevabında sebepleri gerekçelendirilerek hukuki dayanağı bildirilecektir.

Başvurunun Şirketimiz tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; ilgili kişinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 gün ve her durumda başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurul’a şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.

 

 1. Veri Sorumluları Siciline Kayıt Olma Yükümlülüğü

 

KVKK m.16 kapsamında, veri sorumlusu olan şirketimiz;

 

 • Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olan Veri Sorumluları Siciline (VERBİS veya Sistem) kayıt olmak,
 • Sisteme kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri, kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları, varsa yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri, kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler ve kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami sürelere ilişkin bilgi kaydı yapmak,
 • Sisteme girilen bilgilerde meydana gelen değişiklikler derhâl Başkanlığa bildirmek zorundadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AMAÇLARI

 

KVKK m.8 kapsamında, veri sorumlusu olan şirketimiz;

 

 • KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan haller dışında kişisel verileriniz, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarmamaktadır.

 

 • Lanova Ankastre, kişisel verilerinizi yurtdışına aktarmamaktadır.

 

 • Kişisel verileriniz işlemenin niteliğine göre, Lanova Ankastre’nin hissedarları, tedarikçiler, iş ortakları, gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla; Mali müşavir, Avukat, İşyeri hekimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi, Kargo şirketleri, Bankalar ve Bireysel Emeklilik Şirketi, Mobil Takip Şirketi, Bilgi Teknoloji Hizmeti Şirketi, İletişim Hizmetleri Şirketi, Servis ve Transfer şirketleri ile Veri tabanı ve bulut vb. hizmet sunan şirketlerle paylaşılabilmektedir. Paylaşılan kişisel verilerinizin yapılan gizlilik sözleşmeleri kapsamında veri işleyenler tarafından kanuna uygun şekilde işleneceği taahhüt edilmektedir.

 

 • Lanova Ankastre; internet sitesini ziyaretinize ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Şirketimizin ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla yasal olarak bu bilgileri kanunen talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlar ile paylaşabilecektir.

 

 1. CCTV ARACILIĞIYLA GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İŞLENMESİ

 

 • Lanova Ankastre, şirket merkezi ve eklentilerinde, video kayıt sistemi kullanmaktadır. Güvenlik kameraları 7 gün ve 24 saat boyunca kayıt yapmakta ve şirket bünyesinde bulunan kayıt cihazları vasıtasıyla saklanmaktadır.

 

 • Video kayıt sistemi, bina ve tesislerin güvenliğinin sağlanması, iş sürekliliği ve denetiminin sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kullanılmaktadır.

 

 • Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca yetkili kişilerin erişimi bulunmakta olup gizlilik sözleşmesi gereği yetkili kişiler kayıtların gizliliğini korumayı ve ancak amacı doğrultusunda kullanmayı taahhüt eder. Kayıtlar, güvenlik hizmeti alınan şirket, hukuki ihtilaf halinde sözleşmeli avukat ve kanunen yetkili kişi veya kurumlar hariç olmak üzere 3. kişilere aktarılmamaktadır.

 

 • Kayıtlar, 1 Ay süreyle muhafaza edilmekte, bu süresinin sonunda kayıtlar otomatik olarak kalıcı şekilde silinmektedir.

 

 1. POLİTİKA’NIN SAKLANMASI VE GÜNCELLENMESİ

Lanova Ankastre, Kanunda yapılan değişiklikler nedeniyle, Kurum kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda KVK Politikalarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu Politikada yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar politikanın sonunda açıklanır.

Aydınlatma Metni

 1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu Şerif Ali Mah. Yukarı Dudullu, Mevdudi Sok. No:31 P.K. 34775 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Lanova Ev Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. (Lanova Ankastre veya Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. Veri Konusu Kişi Grupları ve İşlenen Veri Kategorileri

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Kimlik                    : TCKN, Ad soyadı, Vergi dairesi, Vergi numarası

İletişim                   : Telefon numarası, Adres, Fatura ve teslimat adresi, E-posta

Müşteri işlem          : Müşteri numarası, Kargo takip numarası, Fatura/Alışveriş bilgisi, Online ödemede kredi/banka kartı veya hesap bilgileri (işlenmeden bankaya aktarılır)

Pazarlama               : Kimlik ve iletişim verisi pazarlama amacı ile kullanılmaktadır.

İşlem Güvenliği       : IP adresi bilgileri, log ve çerez kayıtları vs.

İşitsel Kayıt             : Çağrı merkezi aracılığıyla alınan sesli görüşme kaydı

Mekân güvenliği     : Güvenlik kamerası kayıtları

Bayi/Bayi Yetkilisi/Bayi Çalışanı       

Kimlik                    : Şahıs Firması ise (Ad, soyadı, T.C. kimlik No, Vergi Dairesi, imza), Bayi yetkilisi ve ortaklarına ait kimlik ve adres bilgileri (imza sirküleri, imza beyannamesi vb), Bayi çalışanının ad, soyadı ve iletişim bilgisi

İletişim                   : Adres, E-posta, telefon numarası

Finans                     : Yıllık ciro ve hesap bilgileri

Müşteri İşlem          : Bayi kodu, Kargo takip numarası, Fatura/Alışveriş bilgisi vs.

İşlem Güvenliği       : IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Kullanıcı adı bilgileri

Mekân Güvenliği    : Güvenlik kamerası kayıtları

Tedarikçi, Tedarikçi Yetkilisi Çalışanı, İş Ortağı

Kimlik                    : TCKN, Ad soyadı,

İletişim                   : Telefon numarası, Adres, E-posta, İş yeri adresi

Finans                     : Vergi dairesi ve numarası, Banka hesap bilgileri

Mekân Güvenliği    : Güvenlik kamerası kayıtları

Ziyaretçi/Potansiyel Ürün Alıcısı

Mekân güvenliği     : Güvenlik kamerası kayıtları

Web Sitesi Ziyaretçisi

İşlem güvenliği       : IP adresi bilgileri, log ve çerez kayıtları vs.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 

Toplanan kişisel verilerinizi, bizlere açıklamanıza konu olan talebinize göre; kanundan doğan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, Mal ve hizmet alım ve ödeme işlemlerinin yapılması,  Mal, hizmet satım ile fatura ve irsaliye düzenlenmesi, Mesafeli satış sözleşmesi yapılması ve ifası, Pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi, Satış sonrası detek, müşteri memnuniyeti ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İşlem güvenliğinin sağlanması,  Hukuk, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibi, Bilgi güvenliği ve erişim yetkilerinin yürütülmesi, Yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde CCTV, web sitesi ve diğer yazılı ve elektronik yollarla işlenecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Şartları

Lanova Ankastre; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu hallerinde kişisel verilerinizi açık rıza olmaksızın işleyebilir. Özel nitelikli kişisel veriler, kanunda öngörülen haller dışında ilgili kişinin açık rızası gerekmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, grup şirketlerimize, bayilerimize, iş ortakları ve hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları çerçevesinde;

 • Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla hissedar, bayi ve iş ortaklarımızla,
 • Ticari faaliyetler kapsamında sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için bankalar, kargo ve transfer şirketleri ile,
 • Hukuk ve muhasebe işlerinin yürütülebilmesi için mali müşavir, avukat, danışman şirketler ve muhasebe yazılım programlarıyla,
 • Şirketimizin kullandığı bilgisayar programlarının, web sitesinin, bulut hizmetinin ve veri tabanlarının oluşturulması, kullanılması, bakım ve onarımın yapılabilmesi amacıyla yazılım ve teknoloji şirketleri ile,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yargı organlarına, aktarılabilmektedir.
 1. Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Toplanan kişisel verilerinizin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır.

VERİ SAHİBİ

VERİ KATEGORİSİ

SAKLAMA SÜRESİ

Tedarikçi, Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı, İş Ortağı

Kimlik

İletişim

Finans

Hukuki İlişki Süresince + 10 Yıl

Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Bayi Yetkilisi

Kimlik

İletişim

Müşteri İşlem

Pazarlama

10 Yıl

Web Sitesi Ziyaretçisi

İşlem Güvenliği

Mevzuat Hükümleri Saklı Kalmak Üzere 2 Yıl

Web Sitesi Talep / Şikâyet Sahibi ve Üye Bilgileri

Kimlik

İletişim

10 Yıl

Tüm Kişi Grupları

Fiziksel Mekân Güvenliği

1 Ay

KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dahil tüm süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca imha edilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri; Kişisel Verilerin Korunması m.11 kapsamında aşağıdaki haklara sahiptir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, web sitemizde bulunan Veri Sahibi Başvurusuna İlişkin Bilgi Formu’ndaki yöntemlerle ve ekli başvuru formunu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuz talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde mevzuata uygun şekilde ücret talep edilebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye; Şirketimizin web sitesinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Bölümü ile kamuya açık VERBİS sistemi üzerinden (https://verbis.kvkk.gov.tr/) ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Saklanması Ve İmha Politikası

 

İş bu politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında çıkarılan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik gereğince; kişisel verilerin saklanması ve imhası ile diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi için uygulanacak kuralları belirlemektedir.

 1. AMAÇ

İş bu politika, Lanova Ev Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. (Lanova Ankastre veya Şirket) tarafından; kişisel verilerin saklanması, saklama süreleri, silinmesi, yok edilmesi ile diğer yükümlülüklerin belirlenmesi ve ilgililerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 1. KAPSAM

İş bu politika, Lanova Ankastre’nin çalışan ve çalışan adaylarını, hissedar ve yetkililerini, iş ortakları, bayileri, müşterileri ve tedarikçilerini, ziyaretçilerini ve Şirket ile ilişki içinde bulunan ve kişisel verileri işlenen diğer tüm gerçek kişileri kapsamaktadır.

 1. TANIMLAR

Kişisel veri                         : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Özel nitelikli kişisel veri     : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriyi,

İlgili kişi                             : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel veri işlenmesi         : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Açık rıza                            : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Veri sorumlusu                  : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Veri işleyen                        : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Kurum/Kurul                    : Kişisel Verileri Koruma Kurumu/Kurulunu,

Kayıt Ortamı                     : Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt

sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla islenen

kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

Veri Kayıt Sistemi             : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt

sistemini,

İmha                                  : Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,

Anonim Hale Getirme       : Kişisel Verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

Verilerin Silinmesi             : Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini,

Verilerin Yok Edilmesi      : Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Periyodik İmha                  : Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini,

 1. SORUMLULUK VE GÖREV DAĞILIMLARI

Şirketin tüm çalışanları, Politika kapsamında kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu ekiplere destek verir. Bu kapsamda Şirketin Genel Müdürü; tüm çalışanların politikaya uygun hareket etmesinden, İnsan Kaynakları Sorumlusu; politikanın takibi ve güncellenmesi ile fiziksel ortamdaki kişisel verilerin imha sürecinden sorumludur.

 1. KAYIT ORTAMLARI

İlgili kişilere ait kişisel veriler, Şirket tarafından aşağıda belirtilen ortamlarda KVKK hükümleri, ilgili mevzuatlar dikkate alınarak güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Elektronik Ortamlar             :

 • Sunucular (Yedekleme Sistemi, E-posta Sistemi, Veri Tabanı, Web Uygulaması, Dosya Paylaşım)
 • Yazılımlar (Muhasebe yazılımları vs.)
 • Bilgi Güvenliği Sistemleri (Antivirüs, Günlük kayıt dosyası)
 • Kişisel Bilgisayar ve Cihazlar (Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, telefon ve tablet vs.)
 • Bellekler (CD, DVD, USB Bellek, Harici Disk)
 • Diğer (Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi Makinesi vb.)

Fiziksel Ortamlar            :

 • Birim Dolapları
 • Manuel veri kayıt sistemleri
 • Yazılı, basılı, görsel ortamlar
 • Arşiv
 1. SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Lanova Ankastre, çalışanlar, çalışan adayları, ziyaretçiler ve hizmet sağlayıcı olarak ilişkide bulunulan 3. kişilerin, kurumların veya kuruluşların çalışanlarına ait kişisel verileri Kanuna uygun olarak saklar ve imha eder. KVKK m.4/d kapsamında kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda, Şirketimizin faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanmaktadır.

 

 • Kişisel Verilerin Saklanmasını Gerektiren Hukuki Sebepler;

Lanova Ankastre, faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 1475 Sayılı İş Kanunu ile sair ilgili mevzuat ve bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.
  • Kişisel Verilerin Saklanması Amaçları;

Lanova Ankastre, ticari faaliyetlerin yürütülmesi esnasında kişisel verilerinizi kanundan doğan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sözleşmenin ifası için gerekli olması sebebiyle işlemekte ve saklamaktadır. Bununla birlikte Şirketimizin, her bir grup veriyi işleme ve saklama amaçları KVKK ve Gizlilik Politikası ile detaylı şekilde VERBİS sisteminde kamuya açık şekilde belirtilmiştir.

 • Kişisel Verilerin İmhasını Gerektiren Sebepler;
 • Kişisel verilerin işlenmesine dayanak ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
 • Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 • Sadece açık rızaya istinaden işlenen kişisel verilerde ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
 • KVKK m.11 gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi,
 • Veri sorumlusunun m.11 kapsamında Kurula yaptığı şikâyetin Kurul tarafından kabulü,
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması, durumlarında veri sorumlusu tarafından ilgili kişinin talebi üzerine veya resen silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.
 1. TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

 

Lanova Ankastre, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için KVKK’nın 12. maddesindeki ilkeler çerçevesinde gereken teknik ve idari tedbirler alınır.

 

 • Şirket Tarafından Alınan İdari Tedbirler;

 

 • Veri güvenliğine ilişkin çalışanların iş sözleşmelerine gizlilik maddeleri eklenmiştir.
 • Kişisel veri işlemeye başlamadan önce Şirket tarafından, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.
 • Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır.
 • Şirket içi periyodik denetimler yapılır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetleri giderilir.
 • Çalışanlara KVKK ile ilgili hususlarında içeren bilgi güvenliği eğitimleri verilmektedir.
 • Saklanan kişisel verilere Şirket içi erişimi iş tanımı gereği erişmesi gerekli personel ile sınırlandırır. Erişimin sınırlandırılmasında verinin özel nitelikli olup olmadığı ve önem derecesi dikkate alınır.
  • Şirket Tarafından Alınan Teknik Tedbirler:

 

 • Bilgi güvenliği olay yönetimi ile gerçek zamanlı yapılan analizler sonucunda bilişim sistemlerinin sürekliliğini etkileyecek riskler ve tehditler sürekli olarak izlenmektedir.
 • Şirketin bilişim sistemleri teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için gerekli önlemler alınmaktadır.
 • Çevresel tehditlere karşı bilişim sistemleri güvenliğinin sağlanması için, donanımsal (sistem odasına sadece yetkili personelin girişini sağlayan erişim kontrol sistemi, 7/24 çalışan izleme sistemi, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme sistemi vb.) ve yazılımsal (güvenlik duvarları, güncel anti-virüs programı, yetki matrisi, zararlı yazılımları engelleyen sistemler vb.) önlemler alınmaktadır.
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu ilgili kişiye ve Kurula bildirmek için Şirket tarafından buna uygun bir sistem ve altyapı oluşturulmuştur.
 • Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolalar kullanılmaktadır.
 • Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan veri yedekleme programları kullanılmaktadır.
 • Şirketin internet sayfasına erişimde güvenli protokol (HTTPS) kullanılarak şifrelenmektedir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ VE İMHASI

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda, Şirket tarafından re’sen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak iş bu politikada belirtilen tekniklerle imha edilir.

 • Kişisel Verilerin Saklanma ve İmha Süresi

Saklama ve imha sürelerinin tespitinde aşağıda sırasıyla belirtilen ölçütlerden yararlanılmaktadır:

 • Mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş̧ ise bu süreye riayet edilir.
 • Söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak mevzuatta öngörülen sürenin sona ermesi veya ilgili mevzuatta söz konusu verinin saklanmasına ilişkin olarak herhangi bir süre öngörülmemiş̧ olması halinde KVKK’daki şart ve amaçlara uygun olarak belirlenen süre boyunca saklanır. Bu süre sonunda yetkili personel tarafından imha edilir.
 • Şirket, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir.
 • İlgili kişi tarafından, KVKK m.13 istinaden veri sorumlusuna başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;
 1. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; veri sorumlusu talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Veri sorumlusu, ilgili kişinin talebini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir. Talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa bu durumu 3. kişiye bildirir ve gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder.
 2. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep veri sorumlusunca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

 

Veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS kaydımızda, Süreç ve kategori bazlı detaylı saklama süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterimizde yer almaktadır. Aşağıda; süreç bazında saklama sürelerine yer verilmiştir;

 

SÜREÇ

SAKLAMA SÜRESİ

İMHA SÜRESİ

Özlük Dosyalarının Tutulması

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuki İlişki Süresince + 10 Yıl

İlk periyodik imhada

Sağlık Verisine İlişkin Rapor ve İSG Belgeleri

Hukuki İlişki Süresince + 15 Yıl

İlk periyodik imhada

Müşteri İşlemleri Muhasebe/Finans/Pazarlama İşlemleri

10 Yıl

İlk periyodik imhada

Sözleşme/Hukuki İşlem Kayıtları

Hukuki İlişki Süresince + 10 Yıl

İlk periyodik imhada

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuki İlişki Süresince + 10 Yıl

İlk periyodik imhada

Lokasyon Kayıtlarının Tutulması

2 Yıl

Otomatik Olarak Silinmektedir.

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Sağlanması

1 Ay

Otomatik Olarak Silinmektedir.

Log/IP ve Erişim Kayıtlarının Takibi

Mevzuat Hükümleri Saklı Kalmak Üzere 2 Yıl

3 Ay

 

 • Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi

VERİ KAYIT ORTAMI

AÇIKLAMA

Fiziksel Ortam

Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için, kâğıt öğütücü cihazlarda geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.

Elektronik Ortam

Optik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya kırılması gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır.

Yazılım ve Sunucu Ortamı

Yazılım ve sunucu ortamında tutulan kişisel veriler; otomatik olarak veya komutla bir daha kurtarılamayacak şekilde dijital komutla geri dönülemez biçimde silinir.

 • Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

 1. POLİTİKA’NIN SAKLANMASI VE GÜNCELLENMESİ

Lanova Ankastre, Kanunda yapılan değişiklikler nedeniyle, Kurum kararları uyarınca ya da sektördeki veya bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda KVK Politikalarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu Politikada yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar politikanın sonunda açıklanır.

Çerez Aydınlatma Metni

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Lanova Ev Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’ye ait www.lanova.com.tr/ web sitesini ziyaret esnasında, çerezler aşağıda açıklanan amaç ve kapsamda işlenecektir;

Çerezler (cookies) bir web sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, siteye erişim için kullanılan web tarayıcısı tarafından saklanmakta; gezinilen web sitesinin cihazda bilgi saklamasını ve bu bilgileri sonraki ziyaretler sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır.

Lanova Ankastre, veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veya açık rıza halinde web sitesi aracılığıyla otomatik olarak çerezleri kullanacaktır. Çerezlerin kullanım amaçları; web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, web sitesi ziyareti deneyimini geliştirmek, web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamaktır. Lanova Ankastre, işlenen verileri yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilebilmesi ve hukuki ihtilafların çözümü için ve mevzuata uygun şekilde hizmet aldığı üçüncü kişilere, yetkili kişi ve kurumlar ile yargı organlarına aktarabilecektir.

Web Sitemizde Kullanılan Çerezler ve Türleri, Kaynakları, Kullanma Amaç ve Süreleri;

KAYNAĞI

ADI

AMACI

TÜRÜ

SÜRESİ

     
     
     

Web sitesini kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, ancak çerezleri kabul etmemeniz halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve sitenin çeşitli işlevleri bozulabilir. Tarayıcınızın ayarlarından çerezlerin kullanımına ilişkin tercihleri değiştirebilir, çerez kullanımını sınırlandırabilir veya tamamen kaldırabilirsiniz. Tarayıcınızın çerez yönetimi işlevleri hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linklerden faydalanabilirsiniz:

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

İnternet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Kişisel veri sahipleri; Kişisel Verilerin Korunması m.11 kapsamındaki haklarına yönelik başvurularınızı, web sitemizde bulunan Veri Sahibi Başvurusuna İlişkin Bilgi Formu’ndaki yöntemlerle ve ekli başvuru formunu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuz talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde mevzuata uygun şekilde ücret talep edilebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye; web sitesinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Bölümü ile kamuya açık VERBİS sistemi üzerinden (https://verbis.kvkk.gov.tr/) ulaşabilirsiniz.

Çalışan Adaylarına Yönelik Aydınlatma Metni

Değerli çalışan adaylarımız; iş başvurunuz aracılığıyla göndermiş olduğunuz kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu Şirketimiz Lanova Ev Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. (Lanova Ankastre veya Şirket) tarafından aşağıda belirtilen şekilde işlenecektir;

Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuz kapsamında e-posta veya diğer araçlar ile göndermiş olduğunuz iş başvuruları ve özgeçmişiniz ile, Kimlik (Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet), İletişim (Telefon numarası, E-posta, Adres), Mesleki Deneyim (Eğitim durumu, iş deneyimi, ilgi alanları, ehliyet durumu, referansa ilişkin üçüncü kişilere ait iletişim bilgileri), askerlik durumu, fotoğraf ve belirttiğiniz kendinizi tanıtıcı diğer kişisel verileriniz; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve veri sorumlusunun meşru menfaati şartlarına dayanarak; iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve işe alım sürecinin yürütülmesi, çalışan adayının başvurduğu pozisyona ilişkin uygunluğu ve yetkinliğinin ölçülebilmesi, başvuru sahibi ve belirtilen referanslarla iletişime geçilmesi amacıyla web sitesi, e-posta vb. otomatik yollarla işlenmektedir.

Tarafımıza iletmiş olduğunuz 3. kişilere ait verilerin tarafınızca kanuna uygun olarak temin edildiği varsayılarak kişisel veriler işlenmektedir. 3. kişilere ait verilerin hukuka aykırı olarak temin edilmesi durumunda sorumluluk kabul edilmemektedir.

Başvurunuzda sendika bilgisi, dini inanç, sağlık verisi, kan grubu gibi özel nitelikli verilerin paylaşılması halinde başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu veriler derhal imha edilecektir.

Şirketimizce yapılan işe alım değerlendirmesi sonunda; iş başvurusu kabul edilen adayların bilgileri, KVKK’ya uygun olarak iş sözleşmesi ekinde özlük dosyasında saklanmakta, iş sözleşmesi kurulmayan adaylara ait başvuru formları ve özgeçmiş bilgileri aksi açıkça talep edilmedikçe tamamen imha edilmektedir.

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında taleplerinizi; web sitemizde bulunan kişisel veri sahibi başvuru formu veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak bizzat başvuru veya noter kanalıyla şirket adresimize Şerif Ali Mah. Yukarı Dudullu, Mevdudi Sok. No:31 P.K. 34775 Ümraniye/İstanbul gönderilecek tebligat yoluyla veya kayıtlı elektronik postamız lanova@hs01.kep.tr aracılığıyla iletebilirsiniz. Başvuru ve talepleriniz, en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacak ve tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Yazılı bilgilendirme durumunda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 7. Maddesi gereğince; 10 sayfadan fazla her sayfa için veya dijital ortamda aktarım talebi halinde maliyet kadar işlem ücreti talep edilebileceğini bilgilerinize sunarız.

tr_TR